Mielec: ul. Korczaka 33A, 39-300, tel: (17) 788-27-14, Kraków tel: (12) 394-60-30

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.bhp-sklep.com.pl

z dnia 06.06.2022

 • § 1 Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.bhp-sklep.com.pl jest KAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Korczaka 33A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296897 – zwana dalej Kamex. Spółka jest zarejestrowana pod numerem NIP: 8171003127 REGON: 690320836.

Wysokość kapitału  zakładowego 50000 zł.

 1. Stroną dokonującą zakupów na www.bhp-sklep.com.pl mogą był pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zwane dalej Nabywcą.
 2. Zarejestrowanie się w www.bhp-sklep.com.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Polityką Prywatności serwisu www.bhp-sklep.com.pl.
 • § 2 Przedmiot transakcji i cena
 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.bhp-sklep.com.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w www.bhp-sklep.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bhp-sklep.com.pl są podane w złotych polskich.
 4. Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.
 5. W przypadku gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, Nabywca ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.
 6. Niektóre towary, w opisie których podano ilość sztuk w opakowaniu, mogą być sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych. Sprzedaż mniejszej ilości jest możliwa tylko po potwierdzeniu podczas kontaktu z Nabywcą (§3 pkt. 3).
 • § 3 Zamówienia
 1. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem sklepu internetowego i akceptacji jego postanowień (potwierdzone przez zaznaczenie stosownego checkboxa).
 2. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia.
 • § 4 Forma płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Za pobraniem – gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 3. Przelewem przed wysyłką towaru na nr konta w banku ING

     08105017221000009081055700.

 • § 5 Dostawa towaru
 1. Towar dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz sieci paczkomatów InPost. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 15 zł do 26 zł bruto.
 2. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.
 3. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem fiskalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca powinien spisać w obecności kuriera „Protokół uszkodzeń” lub „Protokół niezgodności” oraz skontaktować się jak najszybciej z Kamex sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze ułatwi uwzględnienie ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • § 6 Reklamacje i gwarancje
 1. Jeśli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady, przed odesłaniem tego towaru, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu (tel. 177887142). Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji. Pobierz formularz reklamacji.
 2. W przypadku wad fizycznych Nabywca ma obowiązek zawiadomić sprzedającego o wadzie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.
 3. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady fizycznej, a gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte – w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 4. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolory, nasycenie barw, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
 5. Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta.
 6. Reklamowany towar przesłany do sprzedawcy powinien być czysty, suchy i wywietrzony (KC art. 354 §1 i §2). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
 7. Gwarancja oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Kamex.
 9. Reklamacji nie podlegają m.in.:
 • naturalne zużywanie się kupionych towarów
 • towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji
 • wygoda lub komfort kupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek, masek itp.)
 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 • § 7 Regulacje dotyczące zawierania i wykonywania umów sprzedaży z Klientami będącymi przedsiębiorcami
 1. Poniższe regulacje odnoszą się do zawierania i wykonywanie umów sprzedaży dokonywanych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców na prawach konsumenta, tj. osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Poniższe regulacje mają w stosunku do Klientów określonych w §7.1 Regulaminu pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Regulaminu.
 3. W stosunku do Klientów określonych w §7.1 Regulaminu Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne formy płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części. To uprawnienie Sprzedawcy nie jest ograniczone wcześniejszym wyborem formy płatności dokonanym przez Klienta o którym mowa w §7.1 Regulaminu.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem o którym mowa w §7.1 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta określonego w §7.1 Regulaminu żadnych roszczeń, poza zwrotem faktycznie dokonanych płatności.
 5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Klientem o którym mowa w §7.1 Regulaminu z chwilą przekazania Przewoźnikowi przesyłki z Zamówieniem na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem Zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie, utratę, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu Zamówienia powstałe od momentu przekazania przedmiotu Zamówienia Przewoźnikowi.
 6. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkty wobec Klienta wskazanego w §7.1 Regulaminu zostaje wyłączona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem wskazanym w §7.1 Regulaminu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • § 8 Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty objęcia w posiadanie towaru na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

         Pobierz formularz zwrotu.

 1. Po weryfikacji stanu odebranego towaru, zwrot pieniędzy następuje przelewem na podane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru oraz faktury VAT lub paragonu za zwrócony towar.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 • § 9 Niezgodność towaru z umową
 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 2. Jeżeli konsument, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 3. Konsument traci uprawnienia przewidziane w pkt 1 i 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
 • § 10 Uwagi końcowe
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Kamexu (w tym www.bhp-sklep.com.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Kamex bez uprzedniego poinformowania Nabywców o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Kamex sp. z o.o.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2022 roku.
 6. Kamex sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bhp-sklep.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
TOP
TWÓJ KOSZYK 0
SKLEP

Korczaka 33A, 39-300 Mielec
Pychowicka 7, 30-364 Kraków

info@bhp-sklep.com.pl
biuro@kamex.biz.pl

Mielec: tel/fax: (17) 788-27-14
Kraków: tel.: 12 394-60-30